SBF DERGİSİ
ERKEN GÖRÜNÜM

Serhat Celal Birdal "Neoliberal Belirsizlik Rejimi, Girişimci-İnsan ve Yeni Nihilizm"

Aret Karademir "The Conundrum of Being a Minority: Choosing a Collective Identity in the Era of Neoliberal Globalism"

Ahmet Alper Ege - Erkan Erdil "A Review of Empirical Research on Vertical Mismatch and Field of Study Mismatch in   Turkey and Additional Evidence from Their Overlapping Mismatch"

Ferda Dönmez Atbaşı - Mustafa Öziş - Miris Meryem Kurtulmuş "AKP’li Yıllarda Türkiye Ekonomisi: Panoramik Bir Değerlendirme"

F. Müge Algan "Yapısal Reformlar ile OECD’nin Politika Transferi ve Post-Pandemi Politikaları"

Onur Şen - Mustafa Özveren "Ekonomik Yaptırımların Yerli Üretim ile İlişkisi: 1975-78 Silah Ambargosu’ndan Caatsa’ya Bir Çıkarım"

Rıza Mertoğlu "Türkiye Toplumunun Aynası: TBMM Üyelerinin Sosyolojik Özellikleri (2002-2018)"

Elif Savaşkan "Yönetim Kurulu Üye Yapısının Şirket Performansıyla İlişkisi: BİST 100’e İlişkin Ampirik Kanıtı"

Mustafa Tosun - Yurdanur Ural Uslan "İl Özel İdaresi ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı: Karşılaştırılmalı Nitel Bir Çalışma"

Gökhan Demirtaş - Sevil Çiçek "Demokrasinin Kadın İş Gücüne Katılımı Üzerindeki Etkisinde Eğitimin Aracılık Rolü: Panel Veri Analizi"

Cafer Bakırhan - Güven Sayılgan "Hisse Senedi İlk Halka Arzlarının Kısa ve Uzun Dönemli Performans Analizi : Borsa İstanbul Örneği (1993-2020)"

Ali Şevket Ovalı "Türkiye-NATO İlişkilerinde Veto Krizleri: Benzerlikler ve Farklılıklar Üzerine Bir Değerlendirme"

Kandemir Atçeken "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Üye Profili Üzerine Sosyo-Ekonomik Analiz"

Jonilda Rrapaj Kolasi "Balkanlarda Avrupa Birliğ'nin Demokrasi Teşviki Politikalarının Sınırlılıkları Yakınsama ve Yol Ayrımı Arasında Arnavutluk"

Elmas Yelkesen - Hatice Duygu Bankoğlu "Kamu Yönetiminde Davranışsal Yaklaşım ve Birleşik Krallık Davranışsal İçgörüler Ekibi Örneği"

Nadide Hüsnüoğlu "İnternetin Fonksiyonel Olmayan Talebe Etkisi Üzerine Bir Araştırma"

Gözde Turan "Afganistan Savaşı’nda Avustralya Özel Kuvvetlerinin Savaş Suçları ve Agamben’in İstisna Durumu"

Orhan Hayal "Free Milieus, Creative People: An Investigation of Creative City Policy in Istanbul from the Perspective of Governmentality"

Sadullah Yıldırım "Osmanlı Devleti’nde Coğrafya ve Mali Kapasite"

Bayram Koca - Selman Saç "Korkuyu Politikleştirmek, Öfkeyi Örgütlemek: Fransa’da (Zemmour) ve Türkiye’de (Zafer Partisi) Aşırı Sağ" © 2023, Siyasal Bilgiler Fakültesi