SBF DERGİSİ
ERKEN GÖRÜNÜM

Fikret Birdişli "Uluslararası Kurumların Normatif Bir Unsuru Olarak Uluslararası Güvenlik"

Aslıhan Kılınç "Meclisin Açılma Sürecinde Mustafa Kemal Paşa (Nuh) ile Çanakkale Mevki Müstahkem Kumandanı Miralay Şevket Galatalı (İsa) Arasında Yapılan Gizli Yazışma Örnekleri"

Beyhan Çağrı Tuzcuoğlu "Türkiye’de Yönetimsel Aklın İnşası: I. Aile Şûrası Kararları’nın Analizi"

Erdi Demir "Kadın ve Siyasal Katılım İlişkisi Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme: Antalya Örneği"

Murat Yıldırım "Kamu Yönetiminde Amaçsallaşan Performans Düşüncesi: Literatürün Eleştirel Bir Çözümlemesi"

Serhat Celal Birdal "Neoliberal Belirsizlik Rejimi, Girişimci-İnsan ve Yeni Nihilizm"

Burcu Sümer - Süleyman İlaslan "Uluslararası Televizyon Akışının Platformlaşması Bağlamında Avrupa’da Kamu Hizmeti Yayıncılığının Dönüşümü ve TRT"

Aret Karademir "The Conundrum of Being a Minority: Choosing a Collective Identity in the Era of Neoliberal Globalism"

Ahmet Alper Ege - Erkan Erdil "A Review of Empirical Research on Vertical Mismatch and Field of Study Mismatch in   Turkey and Additional Evidence from Their Overlapping Mismatch"

Ferda Dönmez Atbaşı - Mustafa Öziş - Miris Meryem Kurtulmuş "AKP’li Yıllarda Türkiye Ekonomisi: Panoramik Bir Değerlendirme"

F. Müge Algan "Yapısal Reformlar ile OECD’nin Politika Transferi ve Post-Pandemi Politikaları"

Umut Öneş "Kamu Malı Deneylerinde Geribildirim Tipleri ve Ceza Davranışı"

Onur Şen - Mustafa Özveren "Ekonomik Yaptırımların Yerli Üretim ile İlişkisi: 1975-78 Silah Ambargosu’ndan Caatsa’ya Bir Çıkarım"

Rıza Mertoğlu "Türkiye Toplumunun Aynası: TBMM Üyelerinin Sosyolojik Özellikleri (2002-2018)"

Elif Savaşkan "Yönetim Kurulu Üye Yapısının Şirket Performansıyla İlişkisi: BİST 100’e İlişkin Ampirik Kanıtı"

Mustafa Tosun - Yurdanur Ural Uslan "İl Özel İdaresi ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı: Karşılaştırılmalı Nitel Bir Çalışma"

Rabia Küçükdağ - Ferhat Kaya - Fulya Şenay Avcı "“Artık Tabletsiz Ev Kalmadı” Pandemi Sürecinde Eğitime Özel Okul-Devlet Okulu Ayrımı Üzerinden Alan Araştırması Bakışı"

Can Donduran "Amerikan Dış Politikasının Daimî Açmazı “Dost Despotlar”: Mısır Örneği ve “Beterin Beteri Korkusu”"

Gökhan Demirtaş - Sevil Çiçek "Demokrasinin Kadın İş Gücüne Katılımı Üzerindeki Etkisinde Eğitimin Aracılık Rolü: Panel Veri Analizi"

Merve Ahsen Demir "Türkiye’de Belediye Meclis Üyelerinin Temsilde Adalet Bakımından Değerlendirilmesi"

Zuhal Çalık Topuz - Mohammad Arafat "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarının Filistin-İsrail Barış Sürecine Etkisi"

Cafer Bakırhan - Güven Sayılgan "Hisse Senedi İlk Halka Arzlarının Kısa ve Uzun Dönemli Performans Analizi : Borsa İstanbul Örneği (1993-2020)"

Ali Şevket Ovalı "Türkiye-NATO İlişkilerinde Veto Krizleri: Benzerlikler ve Farklılıklar Üzerine Bir Değerlendirme"

Kandemir Atçeken "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Üye Profili Üzerine Sosyo-Ekonomik Analiz"

Atay Akdevelioğlu - Klevis Kolasi - Çınar Özen "Bölgesel Düzen Anlayışında Değişim: Hegemonik Bölgeselcilikten Yeni Bölgeselciliğe Geçiş" © 2023, Siyasal Bilgiler Fakültesi